©Klik en ontkoppel

Water, een hulpbron en een milieu dat behouden moet blijven

Water is alomtegenwoordig in de Périgord-Limousin. In de eerste uitlopers van het Centraal Massief valt er veel regen. Gedeeltelijk op ondoordringbare kristallijne rotsen is water overal aan de oppervlakte te vinden: wetlands, bronnen, beken... Het groent de weidelandschappen tot een genot van de ogen.

Gelegen aan de kop van drie grote stroomgebieden, heeft het gebied een bijzondere verantwoordelijkheid

Het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin ligt aan de geboorte van drie stroomgebieden: die van de Charente, die van de Dronne en het eiland, en die van de zijrivieren van de Vienne. Het water uit het park stroomt vervolgens naar de omliggende gebieden die profiteren van deze hulpbron en er gebruik van maken. Deze situatie impliceert een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot het kwalitatieve en kwantitatieve beheer van de watervoorraden.

Het gebied heeft talrijke wetlands en waterwegen. Deze omgevingen zijn opmerkelijk vanwege hun overvloed, hun diversiteit en hun rijkdom aan fauna en flora. Deze complexe ecosystemen spelen een rol in de kwaliteit van de watervoorraden. Het goed functioneren ervan is noodzakelijk voor het in stand houden van de drinkwatervoorziening, landbouwactiviteiten, maar ook vrijetijdsbestedingen (vissen, zwemmen, enz.).

Deze waterbron is kwetsbaar. Er wegen verschillende bedreigingen op:

  • la aanwezigheid van duizenden kunstmatige vijvers die de morfologie van waterlopen verandert en die, door het water te verwarmen, tot oververdamping leidt;
  • le ontwikkeling van cyanobacteriën die de sanitaire kwaliteit van water om te zwemmen of te drinken in gevaar brengt;
  • la achteruitgang van wetlands wat leidt tot een algemene verslechtering van de fysisch-chemische kwaliteit van het water en een kwantitatieve vermindering van de hulpbronnen tijdens laagwaterperioden.

Deze bedreigingen kunnen worden beperkt door de natuurlijke watercyclus in de regio te herstellen.

boterbloemenherbarium @g.deyzac pnrpl ©Guillaume Deyzac (Pnrpl)
Boterbloemherbarium
Een libel die op een bies rust ©Guillaume Deyzac (Pnrpl)
Scharlaken libel (Crocothemis erythraea)
Prairie ©Guillaume Deyzac (Pnrpl)
Natte weide in Molinie

Verbetering van de waterkwaliteit op de schaal van de drie stroomgebiedhoofden

Water is een belangrijk thema op het grondgebied van het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin. Het behoud van de watervoorraden draagt ​​bij aan een goede watervoorziening, lokaal en buiten de grenzen van het park, maar ook aan de aantrekkelijkheid en landschapskwaliteit van het gebied.

Het verbeteren van de waterkwaliteit is een van de pijlers van het charter dat de missies van het park aanstuurt.

Zie het parkcharter
FS6A2299 Trou du Philippou PNR@DeclicDecolle ©Klik en ontkoppel

Waarborg de continuïteit van waterlopen

Verschillende parkmissies hebben tot doel het hydrografische netwerk in zijn natuurlijke stroom te herstellen. Een gezond en dynamisch netwerk helpt de verspreiding van cyanobacteriën en de verstopping van bepaalde waterwegen te voorkomen. Dit komt ook de diversiteit van de fauna en flora van de waterloop en haar oevers ten goede, door het blauwe netwerk te consolideren.

Behoud de watervoorraden

Wetlands spelen zowel een buffer- als een reserverol. Ze maken dus een betere regulering van de waterlopen gedurende de seizoenen mogelijk. Kennis van de wetlands, het delen van goede praktijken met publieke en private managers en het behoud van deze omgevingen maken deel uit van de missies van het park.

 

U dient contact op te nemen met de Technische Bijstandseenheid voor Wetlandvijvers (CATZHE) van het park. Er wordt een bijeenkomst op het terrein georganiseerd om een ​​diagnose en een beoordeling van uw grond op zoek naar natte gebieden uit te voeren. CATZHE helpt u bij het vinden van het beste beheer van uw wetlands, passend bij uw context.

Het onderhouden van watergebieden

Je peux:

  • Bescherm de wetlands van mijn gemeente in mijn stedenbouwkundig document. Een rapport over bestaande wetlands zal door de PNR worden uitgevoerd en soms aangevuld met een velddiagnose.
  • Verwerven van een moerasland. CATZHE ondersteunt gemeenten bij de verwerving van wetlands voor natuurbehoudsdoeleinden. Deze acquisities kunnen tot 80% gefinancierd worden.
  • Beheer van een wetland: Gemeenten die wetlands beheren of bezitten, kunnen profiteren van de activiteiten en ervaringen van CATZHE. Het produceert een beheersmededeling waarin het type wetlands, hun milieuproblemen en de beheersmaatregelen die moeten worden geïmplementeerd om ze te behouden, worden geïdentificeerd.
  •  Verbeter een wetland: CATZHE ondersteunt gemeenschappen bij hun project voor de verbetering van wetlands.

Acties voor waterkwaliteit

Het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin speelt een rol bij het initiëren, besturen of coördineren van verschillende acties, in samenwerking met talrijke partners. Deze acties hebben tot doel de continuïteit van de waterlopen te verbeteren en de dynamiek van het gecoördineerde beheer in de verschillende stroomgebieden te versterken.

Verbeterd vijverbeheer

Sinds de jaren zeventig zijn er in de Périgord-Limousin ruim 4 watermassa’s aangelegd voor recreatieve doeleinden.

DJI 0022 Diverse landschappen van de PNR PNR@DeclicDecolle ©Klik en ontkoppel Meer informatie

Het onderhouden van watergebieden

Door hun biologische, hydrologische en biochemische functies zijn de wetlands van het gebied v…

boterbloemenherbarium @g.deyzac pnrpl ©Guillaume Deyzac (Pnrpl) Meer informatie

Waternieuws